بایگانیِ فوریه, 2014

ali dae
آنچه بد است وضع فرهنگی این آب و خاک است؛ امیدی به بهبود نیست، ابتذال و پیش پا افتادگی روز افزون است، روشنفکران بیمارند و هنرمندان کاسبی پیشه کرده‌اند.

483902_412940572134901_712614420_n
پیامبر اسلام:
زنان عورتند و بيهوده گفتار؛
چون عورتند در خانه ها پنهانشان كنيد و گفتار بيهوده آنان را با سكوت خود چاره كنيد.
(بحارالانوار، علامه مجلسی) (حدیث)

-پیامبر اسلام:
هرگاه زنی از جايی كه نشسته برخيزد، مردی آنجا ننشيند مگر زمانی كه سرد شود. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

– در حديث صحيح از امام رضا منقول است:
سه چيز است كه از سنت پيغمبران است:
بوی خوش كردن و موهای زيادتی بدن را ازاله كردن و زنان بسيار داشتن، يا بسيار با ايشان مقاربت كردن .
(حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

زن كژدمی است شيرين گز.
(نهج البلاغه)

-امام محمد باقر:
خوشم نمی آيد كه دنيا و آنچه در دنيا است داشته باشم و يك شب بی زن بخوابم.
(حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

تمام زن شر است و بدتر از همه آنكه از بودنش گريزی نيست.
(نهج البلاغه)

-پیامبر اسلام :
زنان را با چوب تأديب نكنيد، بلكه با گرسنگی و برهنگی تأديب كنيد تا در دنيا و آخرت راحت باشيد .
(بحارالانوار، علامه مجلسی) (حدیث)

-ازامام محمد باقرمنقول است كه پیامبر اسلام فرمود:
«بال و پر زنان را كوتاه كنيد به ترك لباس و زينت تا از خانه بيرون نروند. هركه راضی باشد به زينت و بيرون رفتن زنش از خانه، پس او ديّوث است و بنا می شود برای او هر قدمی كه بردارد خانه ای در جهنم.»
(مجمع المعارف و مخزن العوارف، محمد شفيع بن محمد صالح) (حدیث)

-پیامبر اسلام:
« هركه اطاعت زنش كند؛ خدا او را به جهنم اندازد».
پرسيدند كه غرض از اطاعت چيست؟
فرمود: «مثلاً اذن می طلبد كه به حمام يا عروسی برود و مرد قبول می كند».
(مجمع المعارف و مخزن العوارف، محمد شفيع بن محمد صالح) (حدیث)

ای مردم! آنان (زنان) از نظر ايمان و خرد و بهره، كمی و كاستی دارند: اما دليل كاستی آنها از نظر ايمان به جهت نخواندن نماز و نگرفتن روزه است در ايام حيض؛ و دليل كاستی آنان از نظر خِرَد اين است كه شهادت دو زن به جای يك مرد پذيرفته می شود؛ و دليل كاستی آنها از نظر بهره مادی نصيب ارث آنها به اندازه نصف مردان است .
(نهج البلاغه)

از زنان بد بپرهيزيد و از زنان نيك هم برحذر باشيد و در كارهای نيكو از آنان پيروی نكنيد تا در كارهای زشت از شما پيروی نخواهند.
(نهج البلاغه)

-پیامبر اسلام:
اگر امر می كردم كه كسی برای غير خدا سجده كند، هر آينه میگفتم كه زنان برای شوهران سجده كنند.
(حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

– در حديث معتبر از پیامبر اسلام منقول است:
زنان را در غرفه و بالاخانه جا مدهيد و چيزی نوشتن به ايشان مياموزيد و سوره يوسف را تعليم ايشان مكنيد و چرخ رشتن به ايشان ياد بدهيد و سوره نور را به ايشان تعليم كنيد.
(حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

– به سند معتبر از پیامبر اسلام منقول است:
بهترين زنان شما زنی است كه فرزند بسيار آورد و دوست شوهر باشد و صاحب عفت باشد و در ميان خويشان خود عزيز باشد و نزد شوهرش ذليل باشد و از برای شوهر خود زينت و بشاشت كند و از ديگران شرم كند و عفت ورزد، هرچه شوهر گويد، شنود و آنچه فرمايد، اطاعت كند و چون شوهر با او خلوت كند، آنچه از او خواهد مضايقه نكند، اما به شوهر در نياويزد كه او را بر جماع بدارد.

بعد از آن فرمود: بدترين زنان شما زنی است كه در ميان قوم خود خوار باشد و بر شوهر مسلط باشد و فرزند نياورد و كينه ورز باشد و از اعمال قبيحه پروا نكند و چون شوهر غايب شود، زينت كند و خود را به ديگران نمايد و چون شوهر آيد، مستئری اظهار كند و سخنش نشنود و اطاعتش نكند و چون شوهر با او خلوت كند، مانند شتر صعب مضايقه كند .
(حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

-امام صادق :
خوبی زن آن است كه مهرش كم باشد و زاييدنش آسان باشد و شومی زن آن است كه مهرش گران و زاييدنش دشوار باشد.
(حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

– از امام صادق منقول است:
زن به منزله قلاده ای است كه در گردن خود می افكنی؛ پس ببين كه چگونه قلاده برای خود می گيری.
(حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

– در حديث منقول است:
كه پیامبر اسلام چون به خواستگاری زنی می فرستاد، می فرمود گردنش را بو كنند كه خوشبو باشد و غوزك پايش پر گوشت باشد.
(حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

– از امام رضا منقول است:
از سعادت آدمی است كه زن سفيدی داشته باشد.
(حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

– در سندهای معتبر از پیامبر اسلام منقول است:
چهار چيز است كه از سنتهای پيغمبران است: بوی خوش كردن، نزديكی به زنان، مسواك كردن و خضاب كردن به حنا.
(حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)
– از امام محمد باقر و امام جعفر صادق منقول است:
حق تعالی برای زنان غيرت جايز نداشته است و از برای مردان غيرت قرار داده است، زيرا كه از برای مردان چهار زن و از متعه و كنيز آنچه خواهد، حلال گردانيده است و از برای زن به غير از يك شوهر حلال نكرده است.
(حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

-پیامبر اسلام:
زن از ضلعی كج آفريده شده. اگر بخواهی راستش كنی، آنرا می شكنی و اگر بخواهی بهمان حالت از آن بهره برِ، بهره می بری و او هم كج باقی مانده است.
(وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

-پیامبر اسلام:
بهترين زنان، زنی است كه وقتی خشمگين شود يا شوهرش بر او خشم گيرد، به شوهرش بگويد: دستم را در دست تو می گذارم و خواب را به چشمم راه نمی دهم تا وقتی از من راضی شوی.
(بحارالانوار، علامه مجلسی) (حدیث)

– امام صادق :
به زنان محبت علی را الهام كنيد و آنان را ابله و پاكدل واگذاريد.
(وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)

– حضرت علی :
سوره يوسف را به زنان خويش تعليم ندهيد و برای ايشان قرائت نكنيد كه در آن سوره فتنه هاست.
(وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

– امام صادق :
علی بن الحسين چنين بود كه هرگاه شوهر دختر يا شوهر خواهرش نزد او می آمد، عبايش را پهن می كرد و او را می نشانيد، سپس می فرمود:« مرحبا به كسی كه زحمت را برداشت و عورت را حفظ كرد».
(وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

– امام صادق :
سه چيز موجب استراحت مؤمن است… و سوم دختری را كه با مردن يا عروس كردنش از خانه خارج كند.
(وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

زمانی كه پیامبر اسلام اراده جنگی می نمود، همسرانش را جمع می كرد و با آنان مشورت می فرمود و سپس بر خلاف گفته و رأي آنها عمل می كرد.
(وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

-پیامبر اسلام :
مساحقه (عمل جنسی زنان با يكديگر) مانند لواط (عمل جنسی مردان با يكديگر) است، هر دو زنی را كه اينكار كردند، بكشيد آنها را، بكشيد آنهارا.
(وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

– امام صادق :
نگاه كردن به موی سر زنان چادرنشين و روستائيان و گبران آتش پرست و اقليتهای دينی مانعی ندارد، زيرا اگر آنان را نهی كنی، گوش نمی كنند.
(وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

-پیامبر اسلام :
مَثَل زن صالح، حكايت كلاغ اعصم است كه دسترسی بر آن نزديك به محال است. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی) (حدیث)

-امام محمد باقر:
رازی به ايشان مگوييد و درباره خويشان شما آنچه گويند اطاعت مكنيد.
(حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

– امام علی :
هر مردی كه كارهای او را زنی تدبير می كند، ملعون است.
(حلية المتقين، علامه مجلسی) (حدیث)

ayatollah_4dooli

islamm

جمعیت یهودیان در دنیا حدود 13 الی 14 میلیون نفر است. از سال 1901 که اولین جایزه نوبل داده شد، از میان 720 جایزه نوبلی که تا به امروز به اشخاص تعلق گرفته بیش از 130 جایزه به یهودیان که حدود 0.3 درصد جمعیت دنیا را تشکیل میدهند تعلق گرفته است اما مسلمانان با این جمعیت بسیار زیادشان تنها تعداد بسیار اندکی جایزه نوبل تا به امروز برده اند که از اتفاق آن جایزه ها هم اکثرا ارتباطی با علم نداشته اند از جمله جوایز صلحی که انور السادات، یاسر عرفات و شیرین عبادی برده اند. بنابر این مسلمانان در دنیا از لحاظ علمی بسیار عقب مانده هستند و به بیان دیگر اسلام تنها میان ملت هایی که از لحاظ علمی عقب مانده هستند قدرت ماندن را داشته است. ما خوب میدانیم که مغز ها و نخبگان علمی کشور ما همگی به دلیل شرایط بد و اسلامی مملکت ما باید کشور را ترک گفته و به کشورهای جهان اول بروند تا بتوانند از نبوغ خود استفاده کنند. بنابر این عامل اصلی این عقب ماندگی و فقر فرهنگی، علمی کشور ما اسلام است. اسلام ملت مارا به خواب برده و مارا محکوم به داشتن عقب مانده ترین حکومت دنیا کرده است.

نگاهی اجمالی به جوامع بشری نشان میدهد که میزان خرد و دانش و آزادی از یکطرف و اسلام از طرف دیگر همواره نسبت ثابتی دارد. یعنی هرجا آزادی و دانش و خرد بیشتر است اسلام کمتر است و هرجا اسلام بیشتر است آزادی و دانش و خرد کمتر است. اسلام تنها در شرایط غیر برابر و در شرایط اختناق است که میتوان وجود فعال داشته باشد و این رابطه ای دوطرفه است بین اسلام و اختناق که هردو لازم و ملزوم یکدیگرند.

مشکلات ایران و در خطر افتادن منافع شخصی و اجتماعی مردم ایران که در مورد آنها سخن رانده شد، را تنها بر گردن آخوند ها و دستگاه خلافت خمینی انداختن تنها سطحی نگری و طفره از کنار واقعیت هاست. مشکل ایران آخوند نیست، بلکه اسلام است.

rohollah
ای الله تو نه قادری نه حکیمی نه رحمانی نه رحیمی و حتّی آنقدر ضعیفی که هوادارانت برایِ حفظِ کلامِ تو نیازمندِ کشتنِ مخالف هستند.

گاه در خلوتِ خود به این می اندیشیدم که گالیله چه حسی داشت زمانی‌ که مشاهداتِ علمی‌ِ او باعث خشم پاپ گشت و حکمِ تکفیر او صادر شد و یا حکم ارتداد سهروردی توسطِ علمایِ دین و حبسِ او به حکمِ صلاح الدین ایوبی و یا حکم ارتدادِ پور سینا ( ابو علی‌ سینا ) توسطِ عثمان ابن عبد الرحمان سالها پس از مرگِ او و بسیاری دیگر از اندیشمندان و خردگرایان و منتقدینی که در طولِ تاریخ گردنشان را به لبِ تیزِ شمشیرِ ظلم و ستم الله و حامیانِ او هدیه کردند اما آیندگانشان به ارزشِ فکریِ آنها پی‌ برده و نگاهِ آنها را ارج می‌نهند و امروز نوبت حکمِ ارتدادِ یک»رپیست» است به جرمِ اهانت به مقدسات.

حکمِ ارتداد در طولِ تاریخ از جمله از صدر اسلام تا کنون ابزاری در دستِ دکّان داران دین بوده که هر آینه منتقدی بر سره راه آنان قرار می‌گرفت به وسیله حکمِ ارتداد از شرِّ او راحت میشدند. نمونهٔ بارز از بهره گیرنده ی حکمِ ارتداد، خودِ آقای محمد پیامبرِ مسلمینِ جهان است.

محمد پس از فتحِ مدینه برای رهائی یافتن از شرِّ یهودیان چنین حکم صادر کرد: » هر یهودی را که بر او مسلط شدید، بکشید » (۱)…
پس از صدورِ این حکم، اولین قربانی، تاجری به نامِ سونایتا بود که به قتل رسید. (۲)
از این نمونه‌ها بسیار است و در این جستار قصد ندارم بحث را صرفاً از نگرِ تاریخی‌ دنبال کنم بلکه کوتاه سخنی با خودِ الله و حامیانِ او دارم.

– ‌ای الله تو همانندِ کودکی خام که خود را در رویاهایش یک سوپرمن می‌بیند، خود را قادرِ مطلق، پر توان، آگاه و دانا میپنداری:
سوره ۷۷: المرسلات – آیه‌ ۲۳، » و توانا آمديم و چه نيك تواناييم»

– ‌ای الله تو همانندِ یک شیّاد که پس از ارتکاب به جرم به خود افتخار می‌کند، خود را بهترین مکرانگیزان می‌دانی:
سوره ۳: آل عمران – آیه‌ ۵۴ ,»و مكر ورزيدند و خدا مكر در ميان آورد و خداوند بهترين مكرانگيزان است»

-‌ای الله تو همانندِ دیکتاتور‌های بزرگِ جهان مخالف ات را بر نمی‌‌تابی و حکمِ مرگش را صرفاً به دلیل سرپیچی از از خواسته‌هایِ تو سر میدهی‌ آن هم به بدترین شیوه:
سوره ۵: المائدة -آیه‌ ۳۳، سزاى كسانى كه با خدا و پيامبر او میجنگند و در زمين به فساد میکوشند جز اين نيست كه كشته شوند يا بر دار آويخته گردند يا دست و پايشان در خلاف جهتيكديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند اين رسوايى آنان در دنياست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت.

روح‌الله توانا:

ماموران اطلاعات پس از حمله به خانه روح‌الله توانا، فیلمی شخصی پیدا می‌کنند که او در حال مستی جمله‌ای می‌گوید. قاضی این جمله را توهین به «پیامبر اسلام» تفسیر می‌کند و حالا دادگاه تجدیدنظر حکم اعدام او را تایید کرده است.

روح‌الله توانا جوان ۳۴ ساله‌ای است که مهر ۱۳۹۰ توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر مشهد در منزلش دستگیر شد. ماموران وزارت اطلاعات یک نوار ویدیویی آقای توانا را که روی کامپیوتر شخصی او بوده است ضبط کرده‌اند که در آن وی در حالی‌که تحت تاثیر مشروبات الکلی بوده، جمله‌ای گفته است که قاضی آن را توهین به پیامبر اسلام (سب‌النبی) تفسیر کرده که در قوانین ایران جرم محسوب می‌شود.

فخری جمالی مادر روح‌الله توانا گفته مقامات قضایی اعلام کرده‌اند که حکم اعدام را طی دو هفته آینده به فرزندش در زندان وکیل آباد شیراز و به وکیل او ابلاغ خواهند کرد. مادر روح‌الله توانا افزوده است: پسرم هنوز خبر ندارد که حکم اعدامش از سوی دیوان‌عالی کشور تایید شده است. مرتب از زندان زنگ می زند و می پرسد و ما بهش فقط امیدواری می‌دهیم. ما دیگر مجبور به مصاحبه با رسانه‌ها شدیم. تا به حال می‌ترسیدیم که اگر مصاحبه کنیم وضعیت فرزندم بدتر شود، ولی الان چاره‌ای نداریم و از همه برای متوقف شدن حکم اعدام فرزندم کمک می خواهیم.

علاوه بر اتهام «سب‌النبی»، اتهام تهیه مشروبات الکلی هم درپرونده روح‌الله توانا وجود دارد. به گفته مادر روح‌الله توانا ماموران اطلاعات در کامپیوتر شخصی روح‌الله توانا همچنین فایلی پیدا کرده‌اند که او در خلوت از خود گرفته و در حال تهیه مشروب در زود‌پز خانه، با شوخی طرز تهیه مشروب را توضیح می داده است.

فخری جمالی اضافه کرده که همه این‌ها فایل‌ها شخصی بوده است و روح‌الله توانا هرگز تلاشی برای نشان دادن این فیلم به دیگران نداشته است. خود ماموران آن‌ها را به شکل سی‌دی در می‌آورند و وارد پرونده‌اش می کنند.

Presentation1432
حضرت رسول فرمودند : یا علی در شب دو شنبه جماع کن (آمیزش جنسی) که اگر فرزندی از آن بدنیا آید حافظ قرآن و راضی به قسمت خداوند باشد.
حلیه المقتین، علامه مجلسی، باب آداب زفاف و مجامعت ص 50

riyal
پس به ما حق بدهید که بگیم:
ازمعجزات اسلام در ایران همانا تبدیل کردن ریال با پشگل بود!!!آیا شما نظری خلاف این دارید؟؟؟؟

در بازار ارز، دلار با افزایش 40 تومانی از مرز 3 هزار تومان عبور کرد و به 3020 تومان رسید. همچنین یورو با 40 تومان رشد 4140 تومان و درهم با 7 تومان افزایش 819 تومان معامله می‌شود. همچنین قیمت سکه طرح جدید با 25 تومان افزایش 993 هزار تومان فروخته می‌شود.